1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej alebo nájomnej zmluvy (ďalej ako "zmluva"), uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj, prenájom a kúpa tovaru prostredníctvom predajného miesta predávajúceho, ktorým je internetový obchod hrajka.sk, ako aj prevádzkové priestory predávajúceho.

1.2 Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu hrajka.sk je HRAJKA s. r. o., Strečnianska 5, Bratislava 851 05, IČO: 54 185 386 , DIČ: 2121596543, IČ DPH: SK2121596543, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.:55761/N (ďalej ako "prevádzkovateľ" alebo „predávajúci“).

1.3 Kontaktné údaje predávajúceho:
Poštová adresa, adresa prevádzky a výdajného miesta: HRAJKA s. r. o., Strečnianska 9, Bratislava 851 05
Telefón: +421 2 43330419
E-mail: obchod@hrajka.sk

1.4 Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“), zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p. a ďalšími príslušnými platnými právnymi predpismi. 

1.5 Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, a ide o nákup alebo prenájom tovaru za účelom podnikania, riadia sa zmluvné vzťahy výslovne neupravené týmito VOP, ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

 

2. Definície pojmov

2.1 Na účely týchto VOP sa rozumie:

a)   e-shopom internetový obchod umiestnený na internetovej stránke hrajka.sk, umožňujúci nakupovanie tovaru.

b)   požičovňou časť e-shopu (hrajka.sk/pozicovna) určená pre výpožičný systém (prenájom tovaru) len registrovaným členom požičovne. 

c)   registráciou vyplnenie elektronického formuláru, obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Registrácia je nevyhnutnou podmienkou využívania požičovne, avšak nie pre nákup nového tovaru v e-shope. Zároveň registráciou získa kupujúci určité výhody  (jednoduchší nákupný proces pri opätovnom nákupe, možnosť sledovať stav svojich objednávok, výpožičiek, aj členského programu, sťahovanie daňových dokladov a možnosť uloženia obľúbených produktov).

d)   kupujúcim fyzická osoba vo veku minimálne 18 rokov spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop (vrátane požičovne) a uzavrieť s prevádzkovateľom kúpnu, prípadne nájomnú zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku, a doručila ju prevádzkovateľovi; a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ. Za kupujúceho - právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo oprávnený zástupca.

e)   oprávnenou osobou osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný alebo prenajatý tovar odovzdaný. Uvedenie mena a priezviska oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

f)   objednávkovým formulárom elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru s uvedením DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

g)   aktuálnou ponukou tovaru ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke hrajka.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, meno autora, vydavateľa/ výrobcu, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke hrajka.sk. Na zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä knihy, hračky, hudobné a filmové nosiče.

h)   orgánom dozoru Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. BOX č.5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/5827 2172, fax. č. 02/5827 2170, www.soi.sk.

i)   členom požičovne kupujúci registrovaný v e-shope, ktorý si kúpil jeden z ponúkaných členských programov a uhradil príslušnú kauciu k členskému programu za účelom využívania požičovne.

j)   kauciou suma, ktorá je stanovená individuálne pri každom jednom členskom programe. Túto kupujúci platí spolu s platbou za členský program. Kaucia je určená ako zaisťovací prostriedok v prípade nevrátenia alebo poškodenia prenajatého tovaru.

k)   trvaním členstva doba platnosti zakúpeného členského programu. Členstvo začína plynúť dňom odoslania objednávky. Po uplynutí doby platnosti expiruje členovi členstvo, (o čom je člen riadne upovedomený e-mailom na registrovanú e-mailovú adresu), a tým zanikne aj možnosť ďalšieho prenájmu tovaru z požičovne ak nenastane predĺženie alebo zmena členského programu, ktorá predĺži expiráciu.

l)   výpožičkou sa rozumie prenájom tovaru objednaného kupujúcim z požičovne. Výpožička je teda nájomný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadiaci sa týmito VOP a dobrými mravmi. 

m)   vrátkou sa rozumie výpožička doručená nazad predávajúcemu a teda ukončený nájom vypožičaného tovaru. Za vrátku sa nepovažuje tovar v procese doručovania predávajúcemu.

n)   bodmi virtuálna mena požičovne, ktorá určuje hodnotu tovaru v požičovni. Člen požičovne má zakúpeným členským programom stanovenú maximálnu výšku bodov, t.j. maximálnu hodnotu výpožičiek v jednom čase.

 

3. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

3.1 Všetky objednávky podané prostredníctvom e-shopu hrajka.sk alebo v prevádzkových priestoroch predávajúceho sú záväzné.

3.2 Podaním objednávky sa rozumie jej vytvorenie, odsúhlasenie a záväzné potvrdenie kupujúcim, ktorým potvrdzuje a vyhlasuje, že:
a) sa oboznámil s VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí
b) sa oboznámil s reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a že s ním súhlasí
c) bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu,
d) bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy
e) udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane OU“) a týmito VOP, a v prípade, ak kupujúci uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý prevádzkovateľovi kedykoľvek na požiadanie preukázať
f) všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.3 Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých formulárov a v nich vyplnenie všetkých údajov označených ako povinných.

3.4 Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie zmluvy podaným zo strany kupujúceho.

3.5 Kupujúci je povinný uviesť správne registračné údaje, a to najmä úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť tovar odoslaný.

3.6 Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“) je včasné písomné vyhlásenie prevádzkovateľa adresované kupujúcemu, v ktorom prevádzkovateľ potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť prevádzkovateľa neznamenajú potvrdenie objednávky. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu, pričom kupujúcemu týmto nevzniká nárok na uzavretie zmluvy.

3.7 Zmluva je uzavretá okamihom keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej zmluvy je záväzok prevádzkovateľa dodať kupujúcemu objednaný tovar do ním určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať, riadne a včas zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné (náklady na doručenie).

3.8 Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí zmluvy je návrhom na zmenu obsahu zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a prevádzkovateľa. Návrh na zmenu obsahu zmluvy nie je prevádzkovateľ povinný prijať.

3.9 Vlastnícke právo k predanému tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím. Výpožičkou a teda nájmom tovaru sú vlastnícke práva k tovaru nezmenené a ostávajú u predávajúceho.

3.10 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

3.11 Objednávka zaniká:
a) odmietnutím objednávky zo strany prevádzkovateľa,
b) márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho.
c) márnym uplynutím 7-dňovej lethoty na zaplatenie objednávky zo strany kupujúceho ak sa kupujúci a predávajúci nedohodli inak.

 

4. Kúpna cena tovaru

4.1 Ceny tovaru určeného na predaj vrátane členských programov sú prehľadne uvedené u jednotlivých položiek tovaru v e-shope. Ceny za dopravu, ďalšie služby a poplatky sú zobrazené pri vykonaní objednávky ako samostatná položka. Všetky ceny sú uvedené v mene euro s DPH.

4.2 Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar, vrátane súvisiacich poplatkov s doručením tovaru a spôsobom úhrady tovaru, ktoré kúpna cena tovaru nezahŕňa a kupujúci bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu. 

4.3 Všetky akcie, zľavy a výhody platia do doby ich zobrazovania v e-shope, pokiaľ pri konkrétnom výrobku alebo podmienkach akcie, zľavy či výhody nie je uvedené inak.

4.4 Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci elektronicky doklad o zaplatení, ktorý zasiela e-mailom na aktuálnu registrovanú adresu kupujúceho a iba na vyžiadanie zasiela spolu s tovarom. Faktúra zároveň slúži aj ako záručný list.

4.5 Konkrétny spôsob platby si zvolí kupujúci podľa možností uvedených pri objednávke na stránke e-shopu s názvom „Objednávka“, a to platba doručovateľovi pri prevzatí tovaru („dobierka“), platba v hotovosti, platba bankovým prevodom na účet predávajúceho vopred, platba kartou („platobná karta“) alebo platba na faktúru pre vybranú skupinu kupujúcich.

4.6 Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom zaplatenia v hotovosti, zaplatenia platobnou kartou, odovzdaním kúpnej ceny doručovateľovi alebo pripísania celej kúpnej ceny na účet prevádzkovateľa uvedený v potvrdení objednávky.

4.7 Kupujúci má možnosť odkúpiť prenajímaný tovar od prevádzkovateľa požičovne. V takomto prípade kupujúci môže kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára alebo napísať e-mail na obchod@hrajka.sk za účelom vypracovania cenovej ponuky. Až po uhradení kúpnej ceny za predmetný tovar prechádza vlastníctvo z prevádzkovateľa na kupujúceho.

 

5. Dodacia lehota, doprava, dodanie a vrátky tovaru

5.1 Dodacia lehota začína plynúť odo dňa potvrdenia záväznej objednávky za podmienky, že kupujúci poskytne predávajúcemu všetky podklady, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie objednávky. Štandardne je tovar doručovaný od potvrdenia objednávky do 4 pracovných dní. Dodacie lehoty sa však môžu líšiť v závislosti od dostupnosti tovaru:

Dostupnosť

Orientačná doba expedovania

Ihneď k odberu

Do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky je tovar vyskladnený a zabalený, pripravený na expedíciu alebo osobný odber

Dočasne vypredané

Tovar nie je momentálne k dispozícii a nemáme informáciu od dodávateľa, kedy bude opäť k dispozícii

Na objednanie

Do uvedeného počtu pracovných dní, alebo v prípade neuvedenia do 4 pracovných dní v závislosti od doručovacích lehôt dodávateľa je tovar vyskladnený

5.2 V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo nebude možné odovzdať dopravcovi v dohodnutej lehote, má predávajúci aj kupujúci právo navrhnúť rozdelenie objednávky alebo od zmluvy odstúpiť, alebo sa môžu zmluvné strany dohodnúť na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie, pričom predávajúci sa zaväzuje o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho. V prípade kúpy tovaru ak v čase odstúpenia bude tovar už zo strany kupujúceho uhradený, peniaze budú vrátené kupujúcemu späť najneskôr do 14 dní od vzájomnej dohody alebo iným, spoločne dohodnutým spôsobom. Pri platbách kreditnou/debetnou kartou, sa môže doba vrátenia peňazí predĺžiť v závislosti na postupe banky pri stornovaní platby. V prípade výpožičky sa vytvorí prevádzkovateľom vrátka tovaru a body sa pripíšu nazad na účet člena požičovne v lehote 1 pracovného dňa. Ak člen požičovne uhradil poštovné náklady k výpožičke, prevádzkovateľ bude postupovať čo sa týka vrátenia peňazí rovnako ako v prípade kúpy tovaru.

5.3 Po skompletizovaní objednávky je tovar pripravený na odoslanie. Zásielka je odovzdaná dopravcovi v závislosti od druhu prepravy, ktorý si kupujúci pri objednávke zvolil a bude doručená podľa lehôt uvedených pri zvolenom dopravcovi (za čo zodpovedá dopravca) do miesta dodania.

5.4 Miestom dodania je predajňa prevádzkovateľa v prípade kupujúcim zvoleného osobného odberu tovaru alebo adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako „adresu doručenia“ v ostatných prípadoch.

5.5 Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

5.6 Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania:
a) HRAJKA rozvoz - balík na adresu doručenia (dostupný len v Bratislave v obmedzenej kapacite) vo vybranom dni a časovom rozsahu prostriedkami predajcu.
b) Packeta – balík na vybrané výdajné miesto (tzv. „Z-point”) alebo balík na adresu doručenia (tzv. „balík domov”).
c) Preprava kuriérskou spoločnosťou 123Kuriér na adresu doručenia.
Doba prepravy vychádza z prepravných podmienok konkrétneho prepravcu. Hrajka.sk negarantuje minimálnu ani maximálnu dobu prepravy zvoleného prepravcu. V prípade, že predávajúci nedokáže zabezpečiť doručenie vo vybranom časovom rozsahu pre spôsob prepravy podľa bodu 5.6.a, dohodne si kupujúcim nový termín doručenia bez nároku na zľavu alebo zmluvnú pokutu.

5.7 Informácia o cene prepravy (poštovné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru. Ceny poštovného sú uvedené v euro s DPH a platia iba pre odoslanie obyčajných zásielok na Slovensko a pri poslaní celej objednávky v jednej zásielke. Pri rozdelení objednávky a jej poslaní vo viacerých zásielkach alebo pri nadrozmernej objednávke môže byť celkové poštovné vyššie, o čom bude kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný.

5.8 Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. 

5.9 V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru vo výške 5,- EUR, a to na základe písomnej výzvy predávajúceho zaslanej kupujúcemu e-mailom, ktorá je zároveň odstúpením od zmluvy. Ak je kupujúcim člen požičovne je prevádzkovateľ oprávnený stiahnuť tento náklad z už zaplatenej kaucie.

5.10
a) V prípade, ak si kupujúci ako spôsob prepravy tovaru vyberie Z-point, a v čase expedovania objednávky nie je možné na kupujúcim vybraný Z-point zásielku odoslať (najmä, nie však výlučne, z dôvodu zrušenia pobočky, neprijímania zásielok Z-pointom), predávajúci je oprávnený vybrať najbližšiu pobočku, ktorá akceptuje zásielky a o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho formou e-mailu.
b) V prípade ak z akéhokoľvek dôvodu Packeta presmeruje zásielku na iné ako kupujúcim vybrané výdajné miesto, bude Packeta kupujúceho o zmene informovať.
c) V oboch prípadoch doručenia na iné ako kupujúcim zvolené výdajné miesto, definované v bodoch 5.10 a) a 5.10 b), je kupujúci povinný si, v takto zmenenej pobočke Packety, tovar prevziať.   

5.11 Člen požičovne môže požičaný tovar vrátiť osobne alebo poštovou či kuriérskou službou. Poplatky spojené s doručením nie sú zahrnuté v cene nájmu a znáša ich člen požičovne v plnom rozsahu. Člen požičovne je povinný informovať prevádzkovateľa o odoslaní tovaru poštovou alebo kuriérskou službou.

5.12 Člen požičovne berie na vedomie, že zodpovedá za poškodenie tovaru ako počas nájmu, tak aj počas prepravy nazad k prevádzkovateľovi v plnom rozsahu až do doby prevzatia tovaru prevádzkovateľom. Nie len v prípade straty alebo poškodenia pôvodného obalového materiálu prevádzkovateľa je člen požičovne povinný vrátku zabaliť v ktoromkoľvek vhodnom obale na prepravu, aby vrátku chránil pred poškodením v preprave.

5.13 Člen požičovne berie na vedomie, že v prípade nedoručenia požičaného tovaru na prevádzku prevádzkovateľa akoukoľvek formou do doby expirácie členstva má prevádzkovateľ právo žiadať úroky za každý deň omeškania vrátky tovaru v sume 3 eur za každý kus požičaného tovaru. Tieto náklady si môže prevádzkovateľ kompenzovať z už zloženej kaucie. 

5.14 Kúpa a prenájom tovaru je prevádzkovaná v e-shope aj požičovni len na území Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo robiť osobitné výnimky doručenia tovaru mimo tohoto územia.

5.15 V prípade nedoručenia odoslaného tovaru kupujúcemu v rámci dodacej lehoty, kupujúci je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho telefonicky prevádzku v čase otváracích hodín na čísle 02/4333 0419. Predávajúci poskytne kupujúcemu maximálnu a bezodkladnú súčinnosť pri objasňovaní dôvodu nedoručenia odoslaného tovaru doručovateľom.

 

6. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

6.1 Kým nebola objednávka ešte odoslaná, môže kupujúci objednávku zrušiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky bez účtovania akýchkoľvek penále. V prípade, že bola objednávka už zaplatená, predávajúci vráti kupujúcemu do 14 pracovných dní peniaze, alebo kompenzáciu iným spoločne dohodnutým spôsobom.

6.2 Zmluvné strany majú povinnosť odstúpiť od zmluvy výlučne písomnou formou (list, e-mail, online formulár).

6.3 Vrátené zásielky nebudú prijaté na dobierku. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku a zvoliť vhodný obal, pretože predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie zásielky pri preprave. 

6.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
a) ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od prepravcu v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho,
b) ak kupujúci neprevezme objednaný tovar doručovaný kupujúcim v dohodnutom časovom rozsahu a dni,
c) ak predávajúci nie je schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho inak ho zaobstarať,
d) ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje a kupujúci nesúhlasí s upravenou cenou tovaru,
e) ak sa zvýšili náklady na prepravu tovaru a kupujúci nesúhlasí s upravenou cenou prepravy,
f) ak v e-shope bola nedopatrením uvedená nesprávna kúpna alebo nájomná cena tovaru a kupujúci nesúhlasí s upravenou cenou tovaru,
g) ak kupujúci objednal tovar bez zaplatenia na osobné vyzdvihnutie v prevádzke predávajúceho a tovar do 14 dní neprevzal.

6.5 Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie vo forme e-mailu.

6.6 Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka jeho nároku na náhradu škody spočívajúcej najmä, nie však výlučne, v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

6.7 Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený započítať z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim vrátane kaucie a vrátiť mu sumu, ktorá je znížená o nároky predávajúceho. 

 

6.8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.8.1 Kupujúci-spotrebiteľ má právo podľa zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpiť od zmluvy, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Vrátenie tovaru po tejto lehote nebude uznané. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy prostredníctvom vyplnenia a odoslania online formulára, nachádzajúceho sa v klientskej sekcii na internetovej stránke hrajka.sk na stránke s názvom “Vrátenie tovaru”, alebo na tento účel môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy a zaslať ho e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení (prípadne spolu s ním) v uvedenej lehote zaslať nepoškodený tovar v originálnom obale spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom (vrátane kópie daňového dokladu a kópie ústrižku od doručovateľa), späť na kontaktnú adresu predávajúceho: HRAJKA s. r. o., Strečnianska 9, 851 05 Bratislava.

6.8.2 V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. právo na odstúpenie od zmluvy si kupujúci nemôže uplatniť za tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) tohto zákona, predovšetkým predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

6.8.3 V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

6.8.4 Vrátený tovar a odstúpenie od zmluvy predávajúci neakceptuje ak:
a) tovar má známky používania,
b) tovar je mechanicky poškodený,
c) tovar nie je v originálnom balení.
V prípadoch podľa bodov 6.7.a)-c) bude tovar na náklady kupujúceho vrátený späť. 

6.8.5 Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený), kupujúci musí poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci je povinný vzniknutú škodu zdokumentovať. Predávajúci kupujúcemu v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet, a to do 14 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, avšak nie skôr, ako je tovar doručený od kupujúceho a prekontrolovaný predávajúcim. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

6.8.6 Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru pred jeho vrátením.

 

6.9. Odstúpenie od nájomnej zmluvy

6.9.1 Odstúpiť od nájomnej zmluvy môže člen požičovne rovnako ako prevádzkovateľ.

6.9.2 Do doby prevzatia tovaru členom požičovne si prevádzkovateľ vyhradzuje právo kedykoľvek odstúpiť od nájomnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. V takom prípade prevádzkovateľ bude viesť tovar ako nevypožičaný, alebo vrátený a vráti členovi požičovne nazad nájomnú cenu tovaru v bodoch.

6.9.3 Člen požičovne môže odstúpiť zaslaním žiadosti o zrušenie členstva na e-mailovú adresu obchod@hrajka.sk alebo cez kontaktný formulár. Nájomná zmluva je ukončená navrátením všetkého požičaného tovaru prevádzkovateľovi. Následne prevádzkovateľ pristúpi k zrušeniu členstva a zašle členovi požičovne zvyšok kaucie a pomernú časť zostatku hodnoty uhradeného členského programu a to bez aplikácie zľavy za nevyužité obdobie predplatného.

6.9.4 Expiráciou členského programu, vrátením požičaného tovaru prevádzkovateľovi najneskôr v deň expirácie programu a následne vrátením zostatku kaucie členovi požičovne v stanovených lehotách pokiaľ kaucia postačuje je nájomný vzťah medzi členom požičovne a prevádzkovateľom korektne ukončený. 

 

7. Práva a povinnosti zmluvných strán

7.1 Člen požičovne je povinný používať požičaný tovar len na účel, ku ktorému je určený, a to obvyklým spôsobom.

7.2 Člen požičovne je povinný zaobchádzať s požičaným tovarom šetrne tak, aby nedošlo ku škode na tomto tovare a k jeho nadmernému opotrebeniu či krádeži.

7.3 Prevádzkovateľ je povinný dodať požičané veci funkčné, v stave vhodnom na bezpečné užívanie, čisté a vydezinfikované. Každú odchýlku od kompletného vybavenia a popis poškodenia je prevádzkovateľ povinný zverejniť v popise tovaru na stránkach produktu požičovne.

 

8. Zaisťovacie prostriedky, zodpovednosť a náhrada škody

8.1 Člen požičovne zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než na aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

8.2 Člen požičovne je povinný hlásiť prevádzkovateľovi každé poškodenie požičaného tovaru najneskôr v deň vrátenia požičaného tovaru.

8.3 Prevádzkovateľ má právo využiť kauciu člena požičovne na kompenzáciu svojich nákladov v prípade nevrátenia zapožičaného tovaru alebo v prípade vrátenia poškodeného alebo inak znehodnoteného tovaru.

8.4 V prípade poškodenia tovaru alebo straty komponenty tovaru má prevádzkovateľ právo na kompenzáciu za tovar v rámci rozsahu poškodenia až do výšky trhovej ceny tovaru (ceny rovnakého alebo podobného tovaru predávaného v čase poškodenia na e-shope prevádzkovateľa). V prípade, že tento tovar nie je predmetom predaja v e-shope, bude prevádzkovateľ vychádzať z aktuálnych doporučených maloobchodných cien stanovených výrobcom alebo distribútorom tovaru. Prevádzkovateľ vyzve písomne člena požičovne o zaplatenie náhrady škody a pokiaľ člen požičovne tak neurobí do 5 pracovných dní, prevádzkovateľ má právo na plnú kompenzáciu škody z už zaplatenej kaucie a právo na okamžité vypovedanie členstva.

8.5 V prípade čiastočného poškodenia alebo straty nevýznamného komponentu tovaru členom požičovne, ktorá umožňuje ďalší nájom tovaru bez narušenia funkčnosti alebo bezpečnosti požičaného tovaru, môže prevádzkovateľ upustiť od kompenzácie škody podľa predošlého bodu.

8.6 V prípade použitia kaucie prevádzkovateľom v rámci práv vyplývajúcich z nájomnej zmluvy má člen povinnosť túto kauciu doplniť do pôvodnej výšky v lehote najneskôr 5 pracovných dní odo dňa vyzvania na doplnenie.

8.7 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné úrazy, nehody alebo zranenia spôsobené nezodpovedným zaobchádzaním s požičanou vecou. Dospelá osoba musí vždy dozerať na dieťa pri manipulácii s požičanou vecou.

8.8 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, prevádzkovateľ nezodpovedá členovi požičovne za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

9. Záručná doba a reklamačný poriadok

9.1 Na tovar zakúpený u predávajúceho v e-shope hrajka.sk sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na nesprávne zaobchádzanie alebo skladovanie zo strany kupujúceho.

9.2 Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby berú na vedomie, že podmienky záruky sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, a na tieto vzťahy sa nevzťahujú právne predpisy o ochrane spotrebiteľa.

9.3 Ak je pri preberaní tovaru zistené poškodenie obalu tovaru, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia nechá vyhotoviť záznam o poškodení spôsobenom počas prepravy za prítomnosti dopravcu. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia. V prípade, ak kupujúci prevezme tovar aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie tovaru z tohto dôvodu. Bezprostredne po prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o prípadných zistených nedostatkoch. 

9.4 Záruka na zakúpený tovar sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
a) mechanickým poškodením tovaru,
b) používaním tovaru v podmienkach ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia optimálnemu prostrediu na používanie tovaru,
c) neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
d) nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
e) prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

9.5 Oprávnenie na reklamáciu zapožičaného tovaru zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením požičanej veci či prevádzkovaním požičanej veci v nevhodných podmienkach a nesprávnym zaobchádzaním u člena požičovne. Z reklamácie sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

9.6 Zodpovednosť za vady zakúpeného tovaru sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené jeho používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

9.7 Reklamácia je oprávnená ak:
a) tovar nebol doručený
b) doručený tovar je poškodený
c) doručený tovar je odlišný od toho, ktorý si kupujúci objednal
d) doručený tovar nie je kompletný (kupujúci sa musí uistiť, že jeho objednávka nebola rozdelená do viacerých objednávok pre nedostupnosť tovaru na sklade).

Vo všetkých hore uvedených prípadoch je potrebné, aby kupujúci písomne kontaktoval predávajúceho do 48 hodín od prevzatia tovaru, inak reklamácia nemusí byť uznaná.

9.8 Postup vybavovania reklamácie je nasledovný:
a) Reklamáciu môže kupujúci uplatniť vyplnením a odoslaním online reklamačného formulára, nachádzajúceho sa na stránke e-shopu hrajka.sk v časti “Napíšte nám”,
b) Reklamovaný tovar kupujúci donesie alebo pošle na adresu prevádzky prevádzkovateľa v originálnom obale zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru spolu s kópiou faktúry, popisom závady a kópiou potvrdenia o doručení od doručovateľa,
c) Predávajúci má po doručení zakúpeného tovaru lehotu 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, stanovenú zákonom na preskúmanie oprávnenosti reklamácie a jej uznania alebo neuznania. V prípade zapožičaného tovaru má prevádzkovateľ lehotu do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, reklamáciu posúdiť a zaslať členovi požičovne písomné vyjadrenie.
d). Pri riešení reklamácie sa zvyčajne predávajúci skontaktuje s kupujúcim a dohodne sa na spôsobe riešenia reklamácie (výmena tovaru, darčeková poukážka alebo vrátenie peňazí či bodov),
e). Kupujúci bude o výsledku reklamácie informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania, o čom obdrží od predávajúceho potvrdenie o vybavení reklamácie vo forme e-mailu. Akékoľvek svoje nároky vyplývajúce z odstúpenia voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

 

10. Zásady ochrany osobných údajov

10.1 Osobné údaje kupujúceho, ako dotknutej osoby, prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

10.2 Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke hrajka.sk s názvom Ochrana osobných údajov.

 

11. Používanie obsahu stránky, produktov a služieb hrajka.sk

11.1 HRAJKA s. r. o. má všetky práva týkajúce sa obsahu hrajka.sk vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov (popisov), loga, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez predchádzajúceho písomného povolenia od HRAJKA s. r. o. zakázané.

11.2 HRAJKA s. r. o. má všetky práva vyhradené k tvoreniu obsahu značky HRAJKA a rozhoduje o marketingových a komerčných aktivitách značky. Akýkoľvek tovar alebo služba zakúpené od HRAJKA s. r. o. môžu byť tretími stranami využité na marketingové a komerčné účely iba na základe písomného súhlasu HRAJKA s. r. o. ako spravovateľa značky.

 

12. Alternatívne riešenie sporov

12.1 Prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ARS“) informuje kupujúceho-spotrebiteľa, že v prípade, že nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom poštovej adresy alebo e-mailom na adresu obchod@hrajka.sk. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci-spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu, ktorým sú orgány podľa zákona o ARS a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Príslušným subjektom je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže kupujúci-spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona o ARS.   

12.2 Kupujúci-spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu alternatívneho riešenia sporov online (ROS), ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť iba spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20,- eur.

 

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 19.03.2022 až do doby vydania nových všeobecných obchodných podmienok.

13.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP, aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Zmeny VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho hrajka.sk. Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak.

13.3 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s VOP dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu.

13.4 Právne vzťahy založené zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia  zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.  

13.5 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

13.6 Zmluvné strany si pre právny vzťah, založený zmluvou, obsahujúci medzinárodný (cudzí) prvok dojednávajú slovenské rozhodné právo, s tým, že pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, rozhodné právo pre práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy bude stanovené na základe príslušných ustanovení kolíznych noriem.