Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Vrátenie tovaru po tejto lehote nebude uznané. 
 
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy prostredníctvom online kontaktného formulára, ktorý nám odošlete cez e-shop, alebo na tento účel môžete využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nám zašlete e-mailom.
 
Po tom, ako nás informujete o odstúpení od zmluvy, máte povinnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, zaslať nám nepoškodený tovar v nepoškodenom obale, spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá bola doručená spolu s tovarom, najmä s kópiou daňového dokladu a kópiou ústrižku od doručovateľa, a to na adresu: 
HRAJKA s. r. o., Strečnianska 9, Bratislava 851 05, tel. číslo 02/43330419
 
Tovar nám neposielajte dobierkou, nepreberieme ho. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.
  
Odstúpenie od zmluvy neakceptujeme a tovar bude na náklady kupujúceho vrátený späť, ak:
* tovar má známky používania
* tovar je mechanicky poškodený
* tovar nie je v originálnom balení
* tovar bol dodaný na špeciálnu objednávku.
  
V prípade, že za tovar už zaplatili, do 14 dní vrátime peniaze na váš bankový účet, alebo iným spôsobom, na ktorom sa spoločne dohodneme, nie však skôr, ako nám je tovar doručený a prekontrolovaný.
  
Ďalšie podmienky upravujúce oblasť odstúpenia od zmluvy sú obsiahnuté vo Všeobecných obchodných podmienkach