Aby sme mohli spracovať vašu objednávku, potrebujeme vaše osobné údaje, pričom je pre nás prvoradá bezpečnosť vašich údajov a ich pracúvanie v súlade so zákonnými podmienkami. Tu sa dozviete, ako sú vaše osobné údaje spracúvané. 

1. Osobné údaje kupujúceho, ako dotknutej osoby, prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

2. Prevádzkovateľom internetového obchodu hrajka.sk spracúvajúcim osobné údaje kupujúceho je spoločnosť HRAJKA s. r. o. so sídlom Strečnianska 5, Bratislava 851 05, IČO 54185386.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: HRAJKA s. r. o., Strečnianska 9, Bratislava 851 05  e-mail: info@hrajka.sk, tel: +421 (0)2/43330419.

3. Pri zadávaní objednávky, kupujúci vypĺňa niektoré osobné údaje - najmä meno a priezvisko, adresu, identifikačné údaje firmy, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, adresu dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo, ktoré sú potrebné za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru. Pre účely reklamácie sú to okrem vyššie uvedených údajov ešte údaje o reklamovanom tovare, údaje o platbe a číslo bankového účtu.

4. Osobné údaje kupujúceho prevádzkovateľ nezverejňuje a neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou dopravcov, s ktorými spolupráca je nevyhnutná pre vybavenie objednávky kupujúceho, a dodávateľov v prípade reklamácie, teda za účelom splnenia si zmluvných povinností. Osobné údaje nebude prevádzkovateľ bez súhlasu dotknutej osoby akokoľvek poskytovať tretej osobe. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov a databáza osobných údajov je chránená pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím a je s ňou nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Údaje môže kupujúci kedykoľvek prezerať a zmeniť online vo svojom účte po prihlásení sa pod svojim prihlasovacím menom do internetového obchodu cez online prihlasovací formulár v sekcii Ochrana osobných údajov (GDPR).

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov: „Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi, t.j. spoločnosti HRAJKA s. r. o., v zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to online vo svojom účte po prihlásení sa pod svojim prihlasovacím menom do internetového obchodu cez online prihlasovací formulár v sekcii Ochrana osobných údajov (GDPR), alebo vyplnením online formulára v sekcii Napíšte nám alebo písomnou formou na e-mailovú adresu: obchod@hrajka.sk.

7. Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje kupujúceho
(i) po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov,
(ii) po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely (najdlhšie po dobu 5 rokov), v prípade, že kupujúci tento súhlas udelil.  

8. Prevádzkovateľ používa priamy marketing, aby informoval verejnosť o aktuálnych novinkách a službách. Na tento účel využíva osobné údaje kupujúceho len v prípade, že tento k tomu udelil prevádzkovateľovi predchádzajúci súhlas pri odoslaní objednávky, a to zaškrtnutím políčka „Prihlásiť sa k odberu našich noviniek“ v online registračnom formulári alebo vpísaním e-mailovej adresy a zaškrtnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov v pätičke každej stránky hrajka.sk. Kupujúci má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať online vo svojom účte po prihlásení sa pod svojim prihlasovacím menom do internetového obchodu cez online prihlasovací formulár v sekcii "Údaje" alebo kliknutím na odkaz "Odhlásiť sa z newslettera" v ktoromkoľvek prijatom marketingovom e-maile. Po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely zo strany kupujúceho, prestáva prevádzkovateľ osobné údaje spracúvať a bezodkladne ich likviduje. 

9. Ďalej má kupujúci práva podľa zákona o ochrane osobných údajov t.j. predovšetkým:
(i) právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa kupujúceho,
(ii) právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania,
(iii) právo na vymazanie osobných údajov za zákonom stanovených podmienok,
(iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov po dobu preverenia žiadosti kupujúceho o opravu alebo výmaz,
(v) právo na presnosť osobných údajov,
(vi) právo na námietku v zmysle §27 zákona o ochrane osobných údajov,
(vii) právo na odvolanie súhlasu,
(viii) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas udelený za účelom spracúvania osobných údajov na marketingové účely (a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle) a právo na podanie návrhu podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

10. Odoslaním objednávky a udelením súhlasu s ochranou osobných údajov prostredníctvom online formulára prevádzkovateľa kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania a ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu akceptuje.